GDPR

Allmänt

LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORG, (”Bolaget”), inhämtar och behandlar personuppgifter om dig som kund. I flera fall när Bolaget begär in personuppgifter gör Bolaget det i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig som kund. Om du som registrerad inte tillhandahåller de uppgifter Bolaget begär kan det i vissa fall medföra att Bolaget inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med dig. Nedan finner du information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter.

 

Om cookies

LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORGs webbplats använder cookies – små textfiler som lagras på besökarens dator och följer dennes aktivitet på webbplatsen. LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORG använder både permanenta cookies som sparas på datorn under en bestämd tid och sessionscookies som lagras tillfälligt under besökarens vistelse på Webbplatsen.

Hur vi använder cookies

LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORG använder cookies för att förbättra Webbplatsen, för att underlätta besökarens vistelse på denna och erbjuda samt marknadsföra våra produkter till dig som besökare. Lek o Lär Pedagogisk Barnomsorg kan komma att behandla personuppgifter om dig så som IP-adress.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i cookies är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORG sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 14 månader efter att du senast besökte Webbplatsen. Invänder du mot behandlingen raderar LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORG dina personuppgifter snarast möjligt.

LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORG använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig.

Vad som i övrigt stadgas i denna integritetspolicy gäller även avseende LEK&LÄR PEDAGOGISK BARNOMSORGs behandling av personuppgifter vid användandet av cookies.”

Hur du väljer bort cookies

Du kan välja att inte längre använda cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder kan detta göras på olika sätt. Om du använder en PC kan du ta bort cookies med kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Om detta inte funkar eller om du använder en Mac-dator så hittar du instruktionerna för din webbläsare i listan nedan:

Notera att vissa av webbplatsens funktioner begränsas om du väljer bort cookies. Det är exempelvis inte möjligt att genomföra ett köp utan cookies.

Hur behandlar Bolaget dina personuppgifter?

När Bolaget samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i samtliga fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Bolaget bedömer det nödvändigt. Bolaget ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling tillser Bolaget att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder. Bolaget raderar alla uppgifter när barnet har slutat i verksamheten.

Alla inkommande ansökan raderas när alla platser är fyllda.

 

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

 

Bolaget kan emellertid behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Bolaget tror kan vara av intresse för sina f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande eller tills den registrerade invänt mot direktmarknadsföring.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 7 år.

 

Särskilt om känsliga uppgifter

Med känsliga uppgifter avses sådana personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Bolaget behandlar aldrig känsliga uppgifter utan samtycke från den registrerade eller utan att det föreligger sådant stöd som framgår av artikel 9 Dataskyddsförordningen.

Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar Bolaget alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt. Detta gäller när Bolaget agerar personuppgifts-ansvarig såväl som personuppgiftsbiträde.

Vad har du som kund för rättigheter?

Du som kund har rätt att vända dig till Bolaget i egenskap av personuppgifts-ansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bolaget behandlar, och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Bolaget ska i egenskap av personuppgifts-ansvarig förse dig som kund med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bolaget komma att ta ut en administrationsavgift.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om du anser att Bolaget behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Du som kund har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats.

Om du som kund begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har Bolaget i egenskap av personuppgiftsbiträde som rutin att, om detta är möjligt med rimlig ansträngning, underrätta varje mottagare av personuppgifterna om din begäran.

Som kund har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen.

Du som kund har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Som kund har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolaget som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

 

Du som kund har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig som kund, om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning eller om den lagliga grunden utgörs av ditt samtycke.

Klagomål

Du som kund har rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på deras hemsida.

 

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg

Bli en del av oss, anmäl ditt barn idag!

Följ oss på sociala medier